Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat
Tájékoztató a weboldalon szereplő információk jogi vonzatáról


1. Általános tájékoztatás:
1.1. A www.calypso-off2013.eu weboldalt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
Szolgáltató adatai:
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 12.
Képviselő: Dr. Guller Zoltán, a Kuratórium elnöke
Törvényszéki nyilvántartási szám: 3309/2007
Adószám: 18004456-1-42
E-mail: info@mnua.hu
1.2. A www.calypso-off2013.eu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket.

1.3. A www.calypso-off2013.eu weboldalon szolgáltatás nem rendelhető meg, Szolgáltató közvetlenül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt. A weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos kárért, elmaradt nyereségért, költségért, amelyek a weboldalon található információkból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.


2. Szerzői jogvédelem:
2.1. A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.
A weboldal információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.
A weboldal eredeti tartalma, illetve bármilyen alkotóelemének másodközlése esetén –– a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásakor is –– meg kell felelnie többek között a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek. Szolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.
2.2. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.


3. A honlap használatának feltételei:
3.1. A weboldalt megtekintő felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására - azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult.
3.2. A felhasználó nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, másolására, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.


4. Felelősség a szolgáltatásért:
4.1. A Szolgáltató a weboldalon található információkat folyamatos frissíti, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.
4.2. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
4.3. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, érdekkörén kívül eső okokból következnek be.


5. Adatvédelem:
5.1. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybevevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.
35.2. A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.


6. Jogkövetkezmény:
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.