WMGN

Ministerstwo Gospodarki Narodowej jest odpowiedziane za planowanie węgierskiej polityki gospodarczej i jej wdrażanie. Ministerstwo zajmuje się tak kluczowymi dla gospodarki kwestiami jak tworzenie miejsc pracy, opracowywanie systemu podatkowego przyjaznego rodzinom, poprawę konkurencyjności kraju, opracowywanie budżetu, organicznie długu publicznego i stymulowanie wzrostu gospodarczego. 

Celem Ministerstwa Gospodarki Narodowej jest wspieranie – poprzez efektywne wykorzystywanie dostępnych środków polityki ekonomicznej i funduszy Unii Europejskiej - rozwoju gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy, która będzie konkurencyjna zarówno na jednolitym rynku europejskim, jak i w globalnej gospodarce światowej, co będzie prowadziło do szybkiego wzrostu i co stworzy dużą wartość dodaną.


W ramach opracowywania strategii gospodarczej Ministerstwo Gospodarki Narodowej przygotowuje krótko-, średnio- i długookresowe plany pobudzania wzrostu gospodarczego i zwiększania konkurencyjności. Nadzoruje finanse publiczne, planuje rachunki sektora finansów publicznych, współuczestniczy w działalności regulacyjnej w ich zakresie. Prowadzi strategię polityki finansowej i kształtuje węgierski system podatkowy tak, by zapewnić stabilność finansową państwa. Ponadto opracowuje plany mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienia, ustala zasady dystrybucji dochodów w społeczeństwie. Ministerstwo Gospodarki Narodowej przygotowuje plany z zakresu energetyki i polityki klimatycznej w zgodzie z założeniami wzrostu zrównoważonego, jak również nadzoruje i ukierunkowuje węgierskie kontakty gospodarcze w oparciu o założenia polityki zagranicznej.

 

MinisterstwoGospodarki Narodowej jest partnerem Węgierskiej Fundacji Wypoczynkowej w projekcie CALYPSO – OFF2013, na szczeblu rządowym. Wobec powyższego rolą Ministerstwa jest profesjonalne wspieranie projektu gwarantujące mu sukces, pobudzanie partnerstwa publiczno-prywatnego i nakłanianie do udziału podmioty strony podażowej i instytucje samorządowe.
Poza pomocą w realizacji i gwarantowaniu trwałości projektu głównym zadaniem Ministerstwa jest pobudzanie ruchu turystycznego między Węgrami i Polską w okresie pozasezonowym, poprzez ułatwienie wyjazdów seniorom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, a przez to stwarzanie szans węgierskim obszarom recepcyjnym do udziału w ruchu turystycznym i ograniczania w nich problemu sezonowości poprzez zwiększenie obłożenia ich bazy turystycznej i zatrudnienia.
Udział w tym projekcie poprawia relacje międzynarodowe Ministerstwa, pozwala uzyskać przykłady dobrych praktyk dla kolejnych projektów w zakresie turystyki społecznej oraz przyczynia się do efektywnego wykorzystania funduszy UE.