Cele

Głównym celem projektu OFF2013 – wspieranego przez Komisję Europejską w ramach programu Calypso – jest ułatwienie pozasezonowej wymiany turystycznej seniorów i rodzin borykających się z problemami (natury finansowej i innej) między Węgrami a Polską. Partnerzy konsorcjum, wpisując się w programy „Turystyka dla wszystkich” i „Europa, obszar turystyczny nr 1 na świecie” pragną stworzyć dla powyższych dwóch grup objętych programem Calypso szanse spędzenia wakacji za granicą po przystępnych cenach.

Poza społeczną rolą inkluzji, integracji i utrzymania dobrego stanu zdrowia ludności, do czego ma szansę przyczynić się projekt, jego celem jest generowanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój mechanizmów wymiany i konkurencyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu pakietów turystycznych dla wybranych grup docelowych. Umożliwią one zaspokojenie ich potrzeb, a przy tym spowodują ich przyjazd do miejsc, które nie mają w okresie pozasezonowym wielu turystów, a poprzez to przyczynią się do zmniejszenie problemu sezonowości w tym regionie, stworzenie możliwości utrzymania dłużej miejsc pracy, które byłyby dostępne w innym wypadku tylko w okresie sezonu.

Kolejnym celem projektu jest - przez stworzenie popytu i wykazanie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) potencjału turystyki społecznej - pośrednie oddziaływanie na rozwój regionalny, wykorzystanie lokalnych zasobów i stworzenie okazji promocji lokalnych produktów, w tym także o charakterze usług. Ponadto, założeniem projektu jest wzmacnianie europejskich więzi kulturowych i zwiększanie poczucia wspólnoty, tworzenie wzajemnego zrozumienia Europejczyków.

Narzędzia:
Stworzenie wspólnej płaszczyzny działań podmiotów publicznych i prywatnych, wnoszących swe doświadczenia i kompetencje;
Tworzenie połączeń sieciowych, dawanie szans partnerom nie tylko na wymianę poglądów, w skali krajowej i międzynarodowej poprzez organizację spotkań i warsztatów, ale także kształtowanie procesów współpracy, wykorzystywanie dobrych praktyk w skali międzynarodowej, próbę tworzenia popytowej i podażowej strony turystyki społecznej w skali transnarodowej, łączenie wszystkich interesariuszy, identyfikację ograniczeń poszczególnych grup, jak również ich preferowanych okresów wyjazdów, bodźców skłaniających do wyjazdów, itd.

Członkami konsorcjum są: Węgierska Narodowa Fundacja Wypoczynkowa, Węgierskie Stowarzyszenie Wiejskie i Agroturystyczne, Węgierskie Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Węgierskie Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji, natomiast stronę polską reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2013 do 30.11.2013